«Super BIT». սիրո նոր բիթեր

10 Փետրվար 2017

Սբ Սարգսի տոնի առթիվ՝ մինչև 2017թ. փետրվարի 28-ն ակտիվացրեք «Super BIT» ծառայությունը և ստացեք օրական 1000 ՄԲ գերարագ ինտերնետ փաթեթ՝ նախկին 500 ՄԲ-ի փոխարեն` ընդամենը 150 դրամով:

Գերարագ
ինտերնետի
փաթեթ

Արժեք

(մինչև 28.02.2017)

Ակտիվացման կոդ

«Super BIT1»

1000 ՄԲ/օր

150 դրամ

*778*1#

Սիրո բիթեր…