Շարժական էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ (ուժի մեջ են սկսած 10.01.2017թ.-ից)

1          Պայմանագիր

1.1           Սույն Պայմանները սահմանում են «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» և այլ ապրանքային նշանների ներքո գործող «Ղ‑Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկե­րության (ստորև՝ «Օպերատոր») կողմից հանրային շարժական էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի միջոցով Ծառայությունների մատուց­ման ընդհանուր պայմանները:

1.2           Օպերատորի գովազդը կամ այլ կերպ Ծառայությունների ներկայացումը Պայմանների և որևէ սպասարկման պլանի պայմանների համաձայն Ծառայություններին բաժանորդագրվելու օֆերտա (առաջարկ) կատարելու հրապարակային հրավեր է:

1.3           Բաժանորդագրման օֆերտան համարվում է Օպերատորի կողմից ակցեպտավորված (հաստատված) Ծառայություններն ակտիվացնելու պահից, և այդ պահից օֆերտան և Պայմանները, համապատասխան սպասարկման պլանի պայմանների հետ մեկտեղ, կազմում են Օպերատորի եւ Բաժանորդի միջեւ կնքված, կատարման համար պարտադիր պայմանագիր (ստորեւ` «Պայմանագիր»):

1.4           Չհակասելով այլ դրույթներին` սույն Պայմանները հանդիսանում են Օպերատորի կողմից նախկինում կատարված հրապարակային օֆերտայի հիման վրա նույն առարկայի վերաբերյալ կնքված պայմանագրերի պայմանները 2017թ. հունվարի 10-ից փոփոխելու հրապարակային օֆերտա: Մինչեւ նշված ամսաթիվը Պայմանների վերաբերյալ գրավոր առարկություն եւ նախկինում կնքված պայմանագրի դադարման պահանջ չստանալու դեպքում` սույն Պայմանները կհամարվեն Բաժանորդի կողմից գործողությամբ ամբողջությամբ ակցեպտավորված, եթե նշված ամսաթվից հետո բաժանորդը շարունակի օգտվել Ծառայություններից: 

2          Սահմանումներ

Այնքանով, որքանով համատեքստից այլ բան չի բխում, Պայմանագրում օգտագործվող բառերն ու արտահայտություններն ունեն հետեւյալ նշանակությունը.

Անձնական Հաշիվ` Բիլինգային Համակարգում վարվող անալիտիկ հաշիվ, որն օգտագործվում է Բաժանորդից ստացվող վճարումների եւ նրան մատուցվող ծառայությունների հաշվառման համար:

Բաժանորդ` ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որն ակցեպտավորել է սույն հրապարակային օֆերտան:

Բաժանորդային Սարքավորում` Օպերատորի շարժական ցանցի եւ SIM-քարտի հետ համատեղելի հեռախոսային կամ այլ սարքավորում, որի միջոցով Բաժանորդն կարող է օգտվել Ծառայություններից:

Բիլինգային Համակարգ` հաշվարկների վարման ավտոմատացված համակարգ:

Գաղտնաբառ` տառերի եւ/կամ թվերի համակցություն, որն օգտագործվում է Բաժանորդի (լիազորված անձի) նույնականացման համար: 

Ծառայություններ` Օպերատորի կողմից Պայմանագրի համաձայն մատուցվող շարժական էլեկտրոնային հաղորդակցության եւ հարակից այլ ծառայություններ: Օպերատորի կողմից նախատեսված դեպքերում` Ծառայությունները կարող են մատուցվել Օպերատորի կողմից նշված երրորդ անձանց կողմից: Բացի այդ, Օպերատորը հնարավորություն է ընձեռում երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունները Բաժանորդին հասանելի դարձնելու համար` նման երրորդ անձանց հետ հարաբերություններում հանդես գալով որպես Բաժանորդի գործակալ, որը գործում է սեփական անունից, սակայն Բաժանորդի հաշվին եւ հանձնարարությամբ:

Կողմ` Պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձ` Օպերատորը կամ Բաժանորդը:

Հեռախոսի Համար` համարագրման պլանի համար, որն օգտագործվում է շարժական ցանցում Բաժանորդի կամ այլ թույլատրելի օգտագործողի նույնականացման եւ Պայմանագրի համաձայն Ծառայու­թյուն­ների մատուցման նպատակով:

Պայմաններ՝ սույն ընդհանուր պայմանները:

Օպերատոր` սույն Պայմանների 1.1 կետում նշված ընկե­րությունը, որը պատշաճ կերպով հիմնադրված է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ունի հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություններ մատուցելու համար անհրաժեշտ լիցենզիաներ և թույլտվություններ:

SIM-քարտ` տեխնիկական հարմարանք, որին վերագրված է Հեռախոսային Համար եւ որը Բաժանորդի կողմից Բաժանորդային Սարքավորման հետ միասին օգտագործվում է Ծառայությունները ստանալու համար: Օպերատորի կողմից Բաժանորդին տրամադրված SIM-քարտը մնում է Օպերատորի սեփականությունը եւ այն չի կարող Բաժանորդի կողմից օտարվել երրորդ անձի: Ինքնին SIM-քարտն առեւտրային արժեք չի ներկայացնում: SIM-քարտը նախատեսված է անհատական օգտագործման համար, եթե այլ բան նախատեսված չէ սպասարկման պլանով:

3          Ծառայություններ

3.1           Ծառայությունների նկարագրությունը, դրանց նկատմամբ կիրառելի սակագները, պայմանները եւ կանոնները  սահմանվում են Օպերատորի կողմից:

3.2           Ծառայու­թյունները մատուցվում են Օպերատորի հանրային շարժական էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի առկա տեխնիկական հնարավորությունների սահմաններում:

3.3           Այլ բան սահմանված չլինելու դեպքում, Ծառայությունները մատուցվում են շուրջօրյա, առանց ընդհատումների, տարվա բոլոր օրերին: Ծառայությունների մատուցումը կարող է սահմանափակվել կամ ընդհատվել վերանորոգման եւ տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների իրականացման ժամանակ, որոնց մասին, հնարավորության դեպքում, Օպերատորը պետք է տեղեկացնի Բաժանորդին հրապարակային հայտարարություններ անելու միջոցով: Ծառայությունների մատուցումը կարող է ընդհատվել կամ Ծառայությունների որակը կարող է վատթարանալ տեխնիկական խափանումների դեպքում: Օպերատորը պարտավոր է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ առաջացած տեխնիկական խափանումները վերացնելու համար:

3.4           Ծառայություններից օգտվելու համար Բաժանորդը սեփական հայեցողությամբ եւ ծախսով ձեռք է բերում եւ օգտագործում է Օպերատորի կողմից եւ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխանող (եթե այդպիսիք սահմանված են), Օպերատորի հանրային շարժական էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի հետ համատեղելի Բաժանորդային Սարքավորում:

3.5           Օպերատորն իրավունք ունի կիրառել հատուկ պայմաններ կամ սահմանափակումներ իր կողմից վաճառվող և/կամ օգտագործման/տիրապետման իրավունքով տրամադրվող Բաժանորդային Սարքավորումների նկատմամբ: 

3.6           Բաժանորդն ապահովում է Օպերատորի կողմից տրամադրված SIM-քարտի պահպանությունը: Այն դեպքում, երբ Օպերատորը տեղեկացված չէ SIM‑քարտի կորստյան կամ հափշտակման մասին, համարվում է, որ SIM-քարտը օգտագործվում է Բաժանորդի կողմից կամ վերջինիս համաձայնությամբ և թույլտվությամբ:

3.7           Ծառայությունների ստացման հնարավորությունը, դրանց տեխնիկական եւ/կամ որակական հատկանիշները կարող են կախված լինել Օպերատորի հսկողությունից դուրս գտնվող հանգամանքներից, այդ թվում` Բաժանորդային Սարքավորման որակից եւ տեխնիկական առանձնահատկություններից, այլ օպերատորների ցանցերի անկանոն աշխատանքից, ռադիոալիքների տարածմանը եւ ռադիոսարքավորումների նորմալ շահագործմանը խոչընդոտող հանգամանքներից, տեղանքի առանձնահատկություններից եւ օդերեւութաբանական պայմաններից:

3.8           Մատուցվող ծառայությունների ծավալը կարող է սահմանափակվել Օպերատորի կողմից` Պայմանագրի եւ Օպերատորի կողմից սահմանված այլ կանոնների համաձայն:

3.9           Տեխնիկական անհրաժեշ­տության կամ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքում, Օպերատորը կարող է փոփոխել Հեռախոսի Համարը` այդ մասին նախապես ծանուցելով Բաժանորդին:

3.10        Բաժանորդին մատուցված Ծառայությունների ծավալը որոշվում է Բիլինգային Համակարգի կողմից, այդ թվում` այլ ծառայություններ մատուցողների կողմից ներկայացված տվյալների հիման վրա:

3.11        Օպերատորը պարտավոր չէ 3 (երեք) ամսից ավել պահպանել մատուցված Ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը:

4          Օպերատորի իրավունքներն ու պարտավորու­թյունները

4.1           Օպերատորը պարտավոր է`

4.1.1      Պայմանագրի գործողության ընթացքում Ծառայություններից օգտվելու համար Բաժանորդին հատկացնել Հեռախոսի Համար եւ տրամադրել SIM-քարտ, եթե տվյալ Ծառայությունից օգտվելու համար դրանք անհրաժեշտ են.

4.1.2      առկա տեխնիկական հնարավո­րությունների սահմաններում ապահովել Ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն.

4.1.3      Բաժանորդին տրամադրել տեղեկատվություն Օպերատորի շարժական ցանցի ծածկույթի, Բաժանորդի կողմից ընտրված սպասարկման պլանով նախատեսված Ծառայությունների ցանկի, Ծառայությունների մատուցման պայմանների, մատուցված Ծառայությունների ծավալի եւ Անձնական Հաշվի մնացորդի մասին.

4.1.4      Բաժա­նորդի պահանջով տրամադրել մատուցված Ծառայությունների վերծանումները, ինչի համար Օպերատորը կարող է գանձել ծառայության վճար:

4.2           Օպերատորն իրավունք ունի`

4.2.1      Պայմանագրով կամ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ինքնուրույն սահմանել եւ ժամանակ առ ժամանակ փոփոխել սպասարկման պլանները, Ծառայությունների ցանկը, դրանց մատուցման պայմանները, սակագները եւ կանոնները.

4.2.2      կարճաժամկետ սահմանափակում կիրառել Ծառայությունների ծավալների նկատմամբ` ելնելով տեխնի­կական անհրաժեշտությունից.

4.2.3      Բաժանորդի կողմից Պայմանագրի պայմանների խախտման դեպքում միակողմանի կասեցնել Ծառայու­թյուն­ները (դրանց մասը) կամ դադարեցնել Պայմա­նագիրն` առանց որեւէ ծանուցման.

4.2.4      Բաժանորդի կողմից Պայմանագրի պայմանների խախտման դեպքում կիրառել պատասխանատվության միջոցներ:

5          Բաժանորդի իրավունքներն ու պարտավորությունները

5.1           Բաժանորդը պարտավոր է`

5.1.1      կատարել Պայմանագրի եւ Ծառայությունների մատուցման պայմանների եւ կանոնների պահանջները, հետեւել դրանց փոփոխություններին.

5.1.2      ժամանակին վճարել Ծառայությունների դիմաց, իսկ նախատեսված դեպքերում կատարել երաշխիքային դեպոզիտ կամ կանխավճար.

5.1.3      SIM-քարտը պահպանել պատշաճ եւ ապահով վիճակում եւ չթույլատրել SIM-քարտի օգտագործումը նման լիազորություն չունեցող անձանց կողմից.

5.1.4      չօգտագործել Ծառայությունները օրենքին հակասող նպատակներով.

5.1.5      առանց Օպերատորի գրավոր համաձայնության չօգտագործել Ծառայություններն էլեկտրոնային հաղորդակ­ցության ծառայություններ մատուցելու, գովազդ կամ զանգվածային հաղորդագրություններ տարածելու, քվեարկություններ, վիճակախաղեր կամ մրցույթներ կազմակերպելու համար,.

5.1.6      չօգտագործել SIM-քարտը որեւէ անհամատեղելի սարքի հետ եւ որեւէ եղանակով, որը կարող է ազդել հեռահաղորդակցության ցանցերի կամ սարքավորումների ապահով եւ անխափան աշխատանքի վրա.

5.1.7      չօգտագործել SIM-քարտը եւ բաժանորդային սարքավորումը վայրերում, որտեղ դրանց օգտագործումն արգելված կամ սահմանափակված է (օրինակ` ավտոլցակայանում, օդանավում, մշակույթի օջախներում եւ այլն).

5.1.8      զերծ մնալ Ծառայությունների այնպիսի օգտագործումից, որի արդյունքում կարող են խախտվել Օպերատորի կամ այլ անձանց իրավունքները, կամ նրանց կարող է պատճառվել անհարմարություն.

5.1.9      անհապաղ տեղեկացնել Օպերատորին SIM-քարտի կորստյան կամ հափշտակման դեպքում` Օպերատորին ներկայացնելով SIM-քարտի նկատմամբ իրավունքները եւ Բաժանորդի (լիազորված անձի) ինքնությունը հաստատող բավարար ապացույցներ:

5.2           Բաժանորդն իրավունք ունի`

5.2.1      Օպերատորի մոտ տեխնիկական հնարավորության սահմաններում ստանալ տեղեկատվություն առաջարկվող Ծառայությունների, կիրառվող սակագների, մատուցված Ծառայությունների ծավալի, գանձված գումարների եւ Անձնական Հաշվի ընթացիկ մնացորդի մասին.

5.2.2      օրենսդրությամբ կամ Օպերատորի կողմից սահմանված կանոններով նախատեսված դեպքերում եւ տեխնիկական հնարավորության սահմաններում հրաժարվել Օպերատորի կողմից շարժական ցանցի միջոցով տարածվող գովազդային եւ/կամ տեղեկատվական հաղորդակցությունների ստացման հնարավորությունից, որն այլապես համարվում է տրված:

6          Հաշվարկներ

6.1           Ծառայությունների նկատմամբ կիրառվում են Բաժանորդի կողմից ընտրված սպասարկման պլանի համար Օպերատորի կողմից սահմանված սակագները, որոնք հրապարակվում են Օպերատորի վեբ-կայքում եւ ներկայացվում Օպերատորի սպասարկման կենտրոններում:

6.2           Կախված սպասարկման պլանից, Ծառայությունների դիմաց վճարումները պետք է կատարվեն կանխավճարային կամ հետվճարային եղանակով, ինչպես նաեւ կարող է պահանջվել երաշխիքային դեպոզիտ կամ այլ ապահովություն:

6.3           Բաժանորդը պետք է անհապաղ գրավոր եւ/կամ Օպերատորի կողմից ընդունելի այլ եղանակով ծանուցի Օպերատորի համապատասխան ծառայություններին SIM-քարտի կորստյան կամ հափշտակության մասին, իսկ Օպերատորը պետք է շուտափույթ գործողություններ ձեռնարկի` Բաժանորդի պատշաճ ծանուցումը ստանալու պահից 24 (քսանչորս) ժամվա ընթացքում SIM-քարտի սպասարկումը դադարեցնելու ուղղությամբ: Բաժանորդը կրում է SIM-քարտի կորստյան, հափշտակման, վնասման (այդ թվում` բնական մաշվածության) հետ կապված ռիսկերը: Մինչեւ SIM-քարտի սպասարկումը դադարեցնելը դրա տիրապետողին մատուցված Ծառայությունների համար հաշվարկված գումարները գանձվում են Բաժանորդից:

6.4           Օպերատորը կարող է գանձել վճար կասեցված Ծառայությունները վերականգնելու, անջատված SIM-քարտը վերամիացնելու, կորցրած/հափշտակված կամ փչացած SIM-քարտը նոր SIM-քարտով փոխարինելու համար:

6.5           Տեխնիկական առանձնահատկություններից ելնելով` մատուցված որոշ Ծառայությունների համար գանձվող գումարները կարող են Անձնական Հաշվում արտացոլվել ուշացումով (օրինակ` ռոումինգի ծառայությունների համար):

6.6           Բաժանորդի օգտին վճարում կատարող ցանկացած անձ համարվում է Բաժանորդի կողմից վճարման համար պատշաճ կերպով լիազորված եւ այդ լիազորության իրականացման նպատակով վերջինի անունից եւ համար գործող:

6.7      Կանխավճարային բաժանորդագրության դեպքում, եթե այլ բան սահմանված չէ Օպերատորի կողմից`

6.7.1      Ծառայությունները մատուցվում են Անձնական Հաշվում առկա միջոցների եւ Օպերատորի կողմից սահմանված ժամկետի սահմաններում.

6.7.2      Օպերատորը սեփական հայեցողությամբ կարող է ապառիկ հիմունքներով Ծառայություններ մատուցել Բաժանորդին, եւ նման Ծառայություններից օգտվելու դեպքում Բաժանորդը պարտավոր է սահմանված ժամկետում մարել մատուցված Ծառայությունների համար հաշվարկված գումարները.

6.7.3      մատուցված Ծառայություններին համապատասխանող գումարները ուղղակիորեն նվազեցվում են Անձնական Հաշվի մնացորդից, եւ Օպերատորն ապահովում է հնարավորություն Անձնական Հաշվի մնացորդն էլեկտրոնային կամ այլ եղանակով ստուգելու համար.

6.7.4      կանխավճարված գումարը սահմանված ժամկետում, որի տեւողությունը ցանկացած դեպքում չի կարող գերազանցել 3 (երեք) տարին, ամբողջությամբ օգտագործված չլինելու դեպքում, Օպերատորը կարող է սեփական հայեցողությամբ եւ առանց ծանուցման զրոյացնել Անձնական Հաշվի մնացորդը.

6.7.5      Բաժանորդը պարտավոր է սպասարկման պլանով նախատեսված ժամկետներում կատարել կանխավճար («լից­քավորել» SIM-քարտը) և այլ կիրառելի վճարումներ.

6.7.6      Անձնական Հաշվի վրա միջոցների բացակայության դեպքում` Օպերատորը կարող է առանց ծանուցման արգելափակել ելքային հաղորդակցությունից եւ/կամ այլ Ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը.

6.7.7      սպասարկման պլանով նախատեսված ժամկետում Անձնական Հաշվի մնացորդի համալրմանն ուղղված վճարում չստանալու դեպքում, ինչպես նաև անկախ պատճառներից` ելքային հաղորդակցությունների ավելի քան 6 (վեց) ամսվա ընթացքում անընդմեջ արգելափակված լինելու դեպքում` Օպերատորը կարող է սեփական հայեցողությամբ, առանց որեւէ ծանուցման, SIM-քարտի սպասարկման դադարեցման միջոցով լուծել Պայմանագիրը.

6.7.8      կանխավճարների ստացման գործընթացը հեշտացնելու նպատակով, Օպերատորը կարող է թողարկել կանխավճարային (լիցքավորման) քարտեր կամ թույլատրել վճարման այլ եղանակներ.

6.7.9      կանխավճարված գումարները ենթակա չեն վերադարձման, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Ծառայությունների մատուցումը հնարավոր չէ:

6.8      Հետվճարային (ապառիկ) բաժանորդագրության դեպքում, եթե այլ բան սահմանված չէ Օպերատորի կողմից`

6.8.1      Օպերատորը պարտավոր է Բիլինգային Համակարգի տվյալների հիման վրա պատրաստել ամսական ամփոփ հաշիվներ եւ դրանք հասանելի դարձնել համապատասխան սպասարկման կենտրոնների համար մինչեւ հաջորդ ամսվա 5‑րդ օրը.

6.8.2      հաշիվները կարող են դուրս գրվել եւ պահվել էլեկտրոնային տեսքով.

6.8.3      սպասարկման պլանով նախատեսված լինելու կամ Բաժանորդի կողմից պատվիրված լինելու դեպքում` ամփոփ հաշիվները փոստով կամ էլեկտրոնային փոստով առաքվում են Բաժանորդին.

6.8.4      Ցանկացած դեպքում, Բաժանորդը պարտավոր է ինքնուրույն ճշտել իր ամսական պարտքը եւ մարել այն մինչեւ հաջորդ ամսվա 15-րդ օրը.

6.8.5      Վճարման պարտավորությունը համարվում է կատարված այն պահին, երբ վճարված գումարը հանձնվում է Օպերատորի դրամարկղ կամ` մուտքագրվում Օպերատորի բանկային հաշվին:  Բանկային վճարումները, ինչպես նաեւ Օպերատորի գործակալների միջոցով կատարված վճարումները, արտացոլվում են Օպերատորի Բիլինգային համակարգում մինչեւ վճարման կատարման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ավարտը.

6.8.6      Բաժանորդը պարտավոր է ժամանակին կատարել վճարումները` անկախ վճարման եղանակից, առաքված ամսական հաշվի ստացման փաստից, եւ հաշվի վերաբերյալ առարկություններ ներկայացնելու հանգամանքից.

6.8.7      Վճարում կատարելիս` Բաժանորդը պարտավոր է վճարման փաստաթղթում ճշգրիտ նշել իր հեռախոսի համարը, ինչպես նաեւ բիլլինգային հաշվարկային փաստաթղթի կամ հարկային հաշվի համարը.

6.8.8      Օպերատորը կարող է սեփական հայեցողությամբ եւ, մասնավորապես, Բաժանորդի` վարկային պատմության ոչ բավարար լինելու դեպքում, կիրառել օգտագործման սահմանափակումներ.

6.8.9      Բաժանորդը կարող է ուղղակի պարտագրման պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Օպերատորի կողմից ընդունելի բանկի հետ, որով կլիազորի Օպերատորին գանձել ամսական հաշիվները Բաժանորդի բանկային հաշվից կամ վարկային քարտից եւ ստանալ տեղեկատվություն գանձված գումարների կամ գումարն ամբողջությամբ գանձելու անհնարինության մասին.

6.8.10   Վճարումները սահմանված ժամկետում չստանալու եւ/կամ նախատեսված սահմանափակումները գերազանցելու դեպքում Օպերատորն իրավունք ունի առանց որեւէ ծանուցման արգելափակել ելքային հաղորդակցությունից եւ/կամ այլ Ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունը: Վճարումը սահմանված ժամկետից հետո 10 (տասը) օրվա ընթացքում չստանալու դեպքում` Օպերատորն իրավունք ունի ամբողջությամբ կասեցնել Ծառայությունները:

6.8.11   Այլ գրավոր համաձայնության բացակայության դեպքում` Պայմանագիրը կհամարվի դադարեցված առանց որեւէ ծանուցման անհրաժեշտության, եթե Բաժանորդը մինչեւ Ծառայությունների ամբողջությամբ կասեցմանը հաջորդող երկրորդ ամսվա 25-ը (ներառյալ) չդիմի Օպերատորին ամբողջությամբ կասեցված Ծառայությունները վերականգնելու համար (այդ թվում՝ ամբողջությամբ կատարելով Օպերատորի հանդեպ պարտավորությունները)` անկախ Ծառայությունների կասեցման պատճառներից.

6.8.12   եթե Բաժանորդն օգտվում է մեկից ավելի Հեռախոսի Համարներից եւ սահմանված ժամկետում ամբողջությամբ չի վճարել որեւէ Հեռախոսի Համարի ամսական հաշիվը, ապա Օպերատորը կարող է կիրառել 6.8.10 կետում նշված միջոցները Բաժանորդի բոլոր SIM-քարտերի նկատմամբ.

6.8.13   Օպերատորն իրավունք ունի օգտագործել Բաժանորդի կողմից վճարված երաշխիքային դեպոզիտի գումարը` Բաժանորդի ժամկետանց պարտքերը մարելու համար.

6.8.14   Օպերատորն իրավունք ունի սեփական հայեցողությամբ ԱՄՆ դոլարով ինդեքսավորել ժամկետանց վճարումների գումարները:

7          Բաժանորդի տվյալները

7.1           Բաժանորդը պարտավոր է Օպերատորի պահանջով եւ Օպերատորի կողմից ընդունելի եղանակով ներկայացնել հետեւյալ փաստաթղթերը`

7.1.1      ֆիզիկական անձը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անձը հաստատող փաստաթուղթ.

7.1.2      իրավաբանական անձը` պետական գրանցման վկայականի պատճենը` հաստատված իրավաբանական անձի կնիքով (եթե իրավաբանական անձը ունի կնիք), եւ իրավաբանական անձի անունից հանդես եկող անձի լիազորությունները եւ անձը հաստատող փաստաթղթերը.

7.2           անհատ ձեռնարկատերը` պետական գրանցման վկայականի պատճենը` հաստատված անձի ստորագրությամբ, եւ անձը հաստատող փաստաթուղթը:

7.3           Անհրաժեշտության դեպքում Օպերատորը կարող է Բաժանորդից պահանջել նաև այլ փաստաթղթեր կամ փաստաթղթերի նոտարական կարգով վավերացված պատճեններ: 

7.4           Եթե փաստաթղթերի տրամադրումը պահանջվել է Օպերատորի կողմից, ապա դրանցով հավաստվող տվյալների փոփոխության դեպքում, Բաժանորդը պարտավոր է 1 (մեկ) ամսվա ընթացքում հայտնել Օպերատորին:

7.5           Օպերատորը պարտավոր չէ վերականգնել կորցրած/հափշտակված SIM-քարտը կամ SIM-քարտին վերագրված Հեռախոսի Համարը, եթե Օպերատորի մոտ Բաժանորդի անձնական տվյալների հաշվառված չլինելու պատճառով հնարավոր չէ հաստատել Բաժանորդի ինքնությունը:

8          Գաղտնիություն

8.1       Բաժանորդի մասին տվյալները, նրան մատուցված Ծառայությունների տեսակի, վայրի, ժամանակի եւ ծավալի մասին տեղեկությունները համարվում են գաղտնի եւ չեն բացահայտվում Օպերատորի կողմից, բացառությամբ այնպիսի դեպքերի, երբ դա պահանջվում է օրենքով կամ անհրաժեշտ է Օպերատորի իրավունքների պաշտպանության համար, այդ թվում` ժամկետանց պարտավորությունների զիջման դեպքում:

8.2       Այլ գրավոր համաձայնության բացակայության դեպքում` Օպերատորն իրավունք ունի փոխանցելու Բաժանորդի անհատական տվյալները և պարտքի չափի վերաբերյալ տեղեկությունները ՀՀ-ում գործող բանկերին, այլ ֆինանսական կազմակերպություններին` Բաժանորդի կամ նրա կողմից լիազորված անձանց կողմից պարտքի չափի ճշտում եւ վճարում կատարելու հնարավորության ստեղծման համար: 

9          Պատասխանատվություն 

9.1           Բաժանորդը սեփական ռիսկով է օգտվում Օպերատորի եւ երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայություններից: Օպերատորը չի կարող որոշել ծառայությունների համապատասխանությունը Բաժանորդի կարիքներին:

9.2           Յուրաքանչյուր Կողմ պատասխանատվություն է կրում Պայմանագրի կատարման ընթացքում մյուս Կողմին պատճառված իրական վնասների համար: Կողմերը հրաժարվում են եւ զերծ են պահում միմյանց անուղղակի վնասների եւ բաց թողնված օգուտների հատուցման պահանջներից:

9.3           Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում տեխնիկական խափանման հետեւանքով Ծառայու­թյունների ընդհատման կամ այլ խանգարման համար:

9.4           Ցանկացած պարագայում, Օպերատորի պա­տասխանատվությունը չի կարող գերազանցել Բաժանորդի կողմից փաստացի վճարված միջին ամսական գումարի` Օպերատորի մեղքով Ծառայություններից օգտվելու անհնարինության ժամկետին համամասնորեն հաշվարկված գումարը:

10        Անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն (ֆորս-մաժոր)

Կողմերը պատասխանատվություն չեն կրում Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջու­թյամբ կամ մասամբ չկատարելու կամ դրանց կատարումն ուշացնելու դեպքում, եթե դա հետեւանք է ջրհեղեղի, հրդեհի, երկրաշարժի, այլ բնական աղետի, պատերազմական գործողության, զինված հարձա­կման, պայթյունի, զանգվածային խռովության, գործադուլի, պետական մարմնի կողմից ընդունված ակտի, մայրուղային ենթակառուցվածքների խաթարման, էլեկտրասնուցման կրճատման կամ թերացած Կողմի վերահսկողությունից դուրս այլ իրադարձու­թյան:

11        Կիրառվող օրենսդրությունը

Պայմանագիրը կարգավորվում եւ մեկնաբանվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության նյութաիրավական նորմերով:

12        Պայմանագրի լեզուն

Պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով: Բաժանորդի հարմարության համար Պայմանագիրը, ինչպես նաեւ կիրառվող սակագները եւ կանոնները կարող են թարգմանվել եւ հրապարակվել նաեւ այլ լեզուներով, սակայն նման թարգմանությունների եւ հայերեն տարբերակի միջեւ որեւէ անհամապատասխանության դեպքում գերակայում է հայերեն տարբերակը:

13        Բողոքների ներկայացման եւ վեճերի լուծման կարգը

13.1        Բաժանորդը պարտավոր է ստուգել եւ Օպերատորին գրավոր հայտնել ամսական հաշիվներում տեղ գտած անհամապատասխանությունների մասին` Ծառայու­թյուն­ների մատուցման համա­պատասխան ամսվա ավար­տից հետո 45 (քառասունհինգ) օրվա ընթացքում, եւ եթե սահմանված ժամկետում Բաժանորդը որեւէ անհամապատասխանության մասին չի հայտնել Օպերատորին, ապա հաշիվը համարվում է Բաժանորդի կողմից անվերապահորեն հաստատված եւ ընդունված, եւ Օպերատորը չի ընդունի այդ հաշվի ժամանակահատվածին վերաբերող որեւէ հետագա պահանջներ եւ առարկություններ:

13.2        Դժգոհություններ կամ առաջարկություններ ունենալու դեպքում` Բաժանորդը կարող է դիմել Օպերատորին` ներկայացնելով գրություններ, այդ թվում` էլեկտրոնային փոստով, այցելելով Օպերատորի սպասարկման կենտրոններ կամ զանգահարելով Օպերատորի «թեժ-գիծ» շուրջօրյա ծառայությանը: Օպերատորը իր կողմից սահմանված կանոնների համաձայն ընդունում է բողոքների եւ առաջարկությունների վարման ներքին ընթացակարգեր, որոնք փակցվում են սպասարկման կենտրոններում և տեղադրվում Օպերատորի վեբ-կայքում: Օպերատորը պարտավոր է արձագանքել ստացված բողոքներին և առաջարկություններին` իր կողմից ընդունված ընթացակարգերով սահմանված ժամկետներում եւ կարգով: Բաժանորդի պահանջով գրավոր բողոքներին և առաջարկություններին պետք է տրվի գրավոր պատասխան:

13.3        Կողմերը պետք է ձգտեն լուծել ծագած վեճերը բարյացակամորեն` բանակցու­թյունների եւ խորհրդակ­ցությունների միջոցով: Փոխադարձ համաձայնության չգալու դեպքում` վեճերն ընդդատյա են Հայաստանի Հանրա­պետության իրավասու դատարաններին: Պայմանագրի յուրաքանչյուր Կողմ իրավունք ունի վեճերի լուծման համար դիմել 15-րդ կետում նշված Օպերատորի գլխամասային գրասենյակի գտնվելու վայրի դատարաններին:   

14        Գործողության ժամկետը եւ Պայմանագրի պայմանների փոփոխումը

14.1        Սույն Պայմանները ուժի մեջ են մտնում 2017թ-ի հունվարի 10-ից: Նշված ամսաթվից Օպերատորի կողմից նախկինում կատարված կանխավճարային եւ հետվճարային ծառայությունների մատուցման հրապարակային օֆերտան համարվում է ուժը կորցրած, և բոլոր նոր բաժանորդագրությունները պետք է կարգավորվեն սույն Պայմաններով:

14.2        Սույն Պայմանների ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ գործող սպասարկման պլանները եւ Ծառայությունների մատուցման այլ պայմանները եւ կանոնները մնում են ուժի մեջ:

14.3        Այլ բան սահմանված չլինելու դեպքում, Պայմանագիրը համարվում է կնքված անորոշ ժամկետով:

14.4        Բաժանորդն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը` այդ մասին առնվազն 5 (հինգ) օր առաջ կամ Օպերատորի կողմից ընդունելի այլ ժամկետում գրավոր ծանուցելով Օպերատորին եւ կատարելով վերջնահաշվարկ փաստացի մատուցված Ծառայությունների համար:

14.5        Օպերատորն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը` Բաժանորդի կողմից Պայմանագրի պայմանների խախտման դեպքում, ինչպես նաեւ օրենքով, Պայմանագրով, սպասարկման պլանով կամ Օպերատորի կողմից սահմանված այլ կանոններով նախատեսված դեպքերում:

14.6        Պայմանագրի լուծման դեպքում Բաժանորդը պարտավոր է անհապաղ մարել բոլոր պարտավորությունները Օպերատորի նկատմամբ:

14.7        Պայմանագրի լուծման հետևանքով եւ/կամ օրենսդրությամբ սահմանված այլ հիմքերով Հեռախոսի Համարի ազատման դեպքում` Օպերատորն իրավունք ունի սեփական հայեցողությամբ օգտագործել այն:

14.8        Օպերատորը կարող է սեփական հայեցողությամբ կատարել հրապարակային առաջարկ (օֆերտա) Պայմանագրի պայմանները, այդ թվում` կիրառվող սպասարկման պլանները, սակագները եւ կանոնները փոփոխելու մասին` այդ փոփոխություններն առնվազն 3 (երեք) օր առաջ Օպերատորի պաշտոնական վեբ‑կայքում հրապարակելու եւ/կամ սպասարկման կենտրոններում հայտարարելու միջոցով, ինչպես նաեւ անհրաժեշտության դեպքում` այդ մասին Հայաստանի Հանրապետությունում լայն տարածում ունեցող առնվազն մեկ զանգվածային լրատվության միջոցում` հրապարակային հայտարարություն տեղադրելու միջոցով:

14.9        Պայմանագրի 14.8 կետի համաձայն առաջարկված փոփոխությունների հետ համաձայն չլինելու դեպքում` Բաժանորդն իրավունք ունի միակողմանի կարգով դադարեցնել Պայմանագիրը` մինչեւ փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու համար նախատեսված ժամկետը` այդ մասին գրավոր եւ/կամ Օպերատորի կողմից ընդունելի այլ եղանակով ծանուցելով Օպերատորին, իսկ եթե նշված ժամկետում այդպիսի ծանուցում ստացված չէ Օպերատորի կողմից եւ Բաժանորդը շարունակում է օգտվել Ծառայություններից, ապա փոփոխություններ կատարելու մասին Օպերատորի առաջարկը կհամարվի Բաժանորդի կողմից գործողությամբ ընդունված (ակցեպտավորված):

15        Օպերատորի վավերատարրերը

«Ղ‑Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկե­րություն

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան 0015, Արգիշտի 4/1

ՀՎՀՀ 01551651, Հ/հ 1930004268280100 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում

Վեբ-կայք` http://www.vivacell.am, www.mts.am